Iwama Takemusu Aikido Balkan Union

Iwama Takemusu Aikido Balkan Union

ITABU Events calendar05. - 11. July 2015 Kuroi Tenshin camp / Osimo, Italy / Paolo Corallini Shihan